Điều khoản sử dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Vieclamso.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Vieclamso.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Vieclamso.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Vieclamso.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Vieclamso.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.